Begroting en jaarplan 2021 zijn goedgekeurd

De afgelopen periode is gewerkt aan het opstellen van de begroting en jaarplan voor 2021. Het jaarplan geeft invulling aan de plannen voor 2021 uit het Mid Term Plan (MTP) 2021-2023. Rekening houdend met de onzekerheden die er zijn, is de begroting uitgewerkt om de ambities en de noodzakelijke stappen voor 2021 uit het MTP te realiseren. Het jaarplan geeft naast de kosten ook zo goed mogelijk weer welke waarde wordt geleverd, doordat in de duiding van de plannen continu wordt gerefereerd aan de vraag ‘waarom’.

Om verder te professionaliseren moet de end-to-end (van strategie tot delivery) waardesturing de komende jaren de nodige aandacht krijgen. Een onderdeel hiervan is de ambitie om in toenemende mate de impact van wijzigingen op de regionale netbeheerders volgend uit het OGC portfolio, inzichtelijk te maken en mee te wegen in de afweging van waarde versus investeringen.

Met de aandacht voor verdere professionalisering van de EDSN organisatie, waardesturing binnen vaste kaders, heldere keuzes in onzekerheidsbudget en voldoende vooruit kijken, anticiperen en onderhouden, wordt invulling gegeven aan de continue wens om de voorspelbaarheid en betrouwbaarheid te vergroten.

Forse stijging van de kosten

Ten opzichte van 2020 laat de begroting een forse stijging van de kosten zien. Een stijging van € 33,5 miljoen naar een bedrag van € 99,3 miljoen. Deze stijging wordt voor een groot deel veroorzaakt door de relatief hoge kosten van de C-ARM teams. De Domeinraad Klant & Markt heeft op 19 november het jaarplan en de bijbehorende begroting goedgekeurd, onder een aantal voorwaarden. Naast de hierboven genoemde aandacht voor sturing op business waarde, is onder andere gevraagd om planmatig het algehele kostenniveau naar beneden te brengen en de productiviteit te verhogen.