Jaaroverzicht OGC en EDSN

Onderstaand een overzicht wat er door de maanden heen in 2020 aan werk is verzet door het OGC en EDSN. We kunnen terugkijken op een bewogen en vooral vruchtbaar jaar waarin goed werd samengewerkt.

Januari is traditioneel een maand waarin een piek in het berichtenverkeer optreedt. Veel consumenten wisselen van leverancier en leveranciers passen tijdens de jaarovergang hun tarieven aan. Tijdens de jaarovergang van 2019 naar 2020 zijn zonder problemen 30 miljoen berichten verwerkt. Een record in de geschiedenis van EDSN.

In februari is voor de eerste keer samen met de business owners het ‘Dynamic Budgetting’ proces doorlopen voor Q2. De geplande feature pakketten van de epics op de realisatie backlog zijn gezamenlijk geprioriteerd. Vervolgens heeft EDSN in samenspraak met de portfoliomanager OGC een voorstel voor de Q2 Value Stream budgetten uitgewerkt. Dit voorstel is besproken met de business owners en ter besluitvorming in het OGC gebracht.

In maart zijn twee nieuwe diensten succesvol live gebracht. De eerste zeven medewerkers van energieleveranciers Eneco, Anode, Greenchoice, Essent, Innova, Vandebron en Gazprom hebben toegang gekregen tot het nieuwe portaal www.partnersinenergie.nl. Al de servicevragen die zij voorheen aan de verschillende netbeheerders stuurden, melden zij nu via één portaal. Daarnaast is gestart met een uitgebreide pilot waarin data gedeeld wordt met gaslicht.com. Gedurende de pilot konden 25.000 bezoekers van Gaslicht.com hun energiedata delen op basis van toestemming. Tenslotte is ter voorbereiding op C-AR Application Life cycle Management (ALM) de Business Visie C-AR 2.0 opgeleverd en gepresenteerd in het Kernteam Marktfacilitering.

In april is het Playbook van OGC 2.0 opgeleverd, waarin onder andere de portfolioprocessen beschreven staan. Bovendien zijn door de Domeinraad Klant & Markt de eerste twee business owners benoemd: Leendert de Ruiter voor de waardestroom Marktprocessen, en Jeroen te Winkel voor de waardestroom Meetdataketen. Ook zijn in deze maand twee projecten opgeleverd. Het project Hardware Refresh heeft succesvol en aantoonbaar geleid tot een aanzienlijk betere performance, toegenomen beschikbaarheid, minder incidenten en lagere beheerkosten. Daarnaast is het project NEXUS fase 2 afgerond. In dit project heeft EDSN door middel van de NEXUS hub marktpartijen gefaciliteerd in hun transitie van het AS2 naar het AS4 protocol voor berichtuitwisseling met GTS. Dit is een lang en moeizaam traject geweest waarin veel afstemming nodig was met de betrokken marktpartijen.

Per 1 mei heeft het OGC het opdrachtgeverschap voor het beheer van C-ARM release 2 overgenomen van de programmaraad C-ARM. Het transitieplan voor de C-ARM ontwikkelteams naar EDSN is toen ook goedgekeurd. Op 26 mei is het Minimal Viable Product (MVP) van CERES succesvol live gegaan. Vanaf dat moment kunnen klanten hun categorie A opwekinstallaties (voornamelijk zonnepanelen) registreren in CERES. Na de livegang werkt het team verder aan de migratie van de PIR data en aan enkele aanvullende features voor categorie A opwekinstallaties.

In juni is de eerste versie van het Mid Term Plan (MTP) 2021-2023 opgeleverd. Het MTP geeft inzicht in de roadmap en de investeringsbehoefte voor de komende drie jaar. De roadmap is gebaseerd op de strategische doelstellingen en visie van de gezamenlijke netbeheerders. Dit gehele proces geeft een concrete invulling aan de rol van de Business Owners om een visie op hun waardestroom te ontwikkelen en deze te vertalen naar een waardestroom canvas en roadmap. Met een procesupdate in de Domeinraad K&M zijn een aantal aandachtspunten opgehaald voor verdere uitwerking.

In juli en augustus is gewerkt aan de verdere afronding van het MTP. Door EDSN is aangegeven welke maximaal beheersbare groei mogelijk is in het portfolio. Ook is de impact van het veranderportfolio op de EDSN beheersorganisatie en Business Support bepaald. Eind augustus is het MTP door het OGC geaccordeerd voor verdere vaststelling in de Domeinraad K&M. Daarnaast stonden de maanden juli en augustus in het teken van de instap van Liander in de C-ARM applicatie. Per begin augustus is de overdracht van de C-ARM ontwikkelteams vanuit het programma naar EDSN afgerond.

In september vroegen gebruikers van de C-ARM applicatie aandacht voor de performance. EDSN heeft een taskforce ingericht die in samenspraak met CGI en eindgebruikers heeft gewerkt aan een oplossing. Tevens werd in september duidelijk dat de kosten van de C-ARM ontwikkelteams aanzienlijk hoger lagen dan in de budgetten was aangenomen.

In de onderhoudsrelease van oktober zijn een aantal features opgenomen die de performance problemen van de C-ARM applicatie grotendeels hebben opgelost. Ook is een start gemaakt met de realisatie van C-AR Applicatie Life cycle Management (ALM). Gezien de levensduur en de ontwikkeling van het gebruik van het C-AR zal de komende jaren gefaseerd gewerkt moeten worden aan vervanging van componenten. Als eerste stap in het proces worden de belangrijkste raadpleegfuncties overgebracht naar het dataplatform waardoor de performance van het C-AR wordt ontlast.

In november is de sectorrelease 2020 succesvol ‘live’ gegaan. Een bijzondere mijlpaal, omdat het qua omvang en complexiteit ruimschoots de grootste sectorrelease uit de historie betrof. Voor het eerst maakte ook de centrale C-ARM oplossing onderdeel uit van de release. Wij als OGC zijn blij en tevreden met de wijze waarop dit is gerealiseerd. In de waardestroom Data Delen is een tweede pilot uitgevoerd met twee energieprijsvergelijkers en wordt een pilot voorbereid waaraan ook enkele leveranciers deelnemen. Daarnaast worden voorbereidingen getroffen om de dienstverlening aan energieprijsvergelijkers in 2021 definitief ‘live’ te brengen. Het jaarplan en de begroting voor 2021 zijn afgerond en in de Domeinraad K&M van november goedgekeurd. Voor de epics die in Q1 en Q2 2021 gepland staan om te starten, zijn Value Statements opgesteld en worden LEAN Business Cases uitgewerkt. In de Quarterly Portfolio Review van 1 december zijn door de gezamenlijke Business Owners prioriteiten gesteld in het portfolio en is een budgetvoorstel voor Q1 en Q2 opgesteld voor de waardestromen.