Start met uitwerking van nieuw ‘Operating Model EDSN’

Eind september is de definitiefase van EDSN Verandert afgerond met een opzet van het operating model van EDSN. Dit om EDSN meer wendbaar en schaalbaar te maken en om verder te professionaliseren. De transitie is in oktober gestart waarbij de prioriteit in eerste instantie ligt op Organisatie & Besturing en Performance Management. Ook met de andere thema’s is een start gemaakt, maar deze lopen mogelijk wat langer door. Naast EDSN Verandert zijn onze opdrachtgevers (OGC) ook bezig met een verbetertraject OGC 2.0. Hierbij zoeken EDSN en OGC zoveel mogelijk afstemming om te borgen dat de verbeteringen goed op elkaar aansluiten.

Voor de herstructurering van onze organisatie worden nieuwe functieprofielen opgesteld. Op basis van deze profielen wordt de impact bepaald ten opzichte van de huidige profielen. Voor het einde van dit jaar wordt de adviesaanvraag aan de OR voorgelegd. De OR heeft dan zes weken de tijd om een advies uit te brengen.

Bij het thema Performance Management werken we aan drie hoofdonderwerpen: Critical Succes Factors & Key Performance Indicators, Governance & Rapportage en de Administratieve Inrichting. In verschillende workshops wordt hier per onderwerp verder vorm aan gegeven.