Meer focus op waarde met Portfolio Management

EDSN heeft ook Portfolio Management ingericht. Het doel hiervan is het realiseren van de gezamenlijke visie en strategie voor marktfacilitering en data-uitwisseling door de juiste keuzes voor werkzaamheden in de waardestromen te faciliteren.

Daarmee worden alle wensen, wettelijke verplichtingen, technologieën, innovaties, ontwikkelingen, epics en programma’s die vanuit de netbeheerders worden aangedragen in balans gebracht met de realisatiekracht van EDSN.

Frank Beekman, Portfoliomanager EDSNDe waardecreatie en strategierealisatie zijn hierbij belangrijke speerpunten. Samen met de Business Owners worden de werkzaamheden in het belang van de sector geprioriteerd en voorgesorteerd voor de realisatie in de waardestromen. Door dit per kwartaal te doen is EDSN in staat wendbaar in te spelen op een veranderende marktbehoefte.”

Het proces, portfolio en realisatie worden steeds transparanter en voorspelbaarder, maar bovenal circulair zodat er snel geleerd en bijgestuurd kan worden. De netwerkorganisatie waar EDSN deel van uitmaakt, is geschikt om als sector gezamenlijk op te trekken en vanuit het strategische perspectief een wendbare Portfolio in te regelen. De context waarin EDSN haar strategie realiseert is namelijk ook constant in beweging en aan verandering onderhevig. Om niet ingehaald te worden door de realiteit vraagt Portfolio Management om een periodieke herijking van de OGSM’s van EDSN en Kernteam Marktfacilitering met focus op een realiseerbare strategie en het toevoegen van waarde. Voor de realisatie van de OGSM vertalen we deze door naar haalbare doelstellingen voor onderliggende thema’s, portfolio en waardestromen.

Van ‘Promise naar Proof’.

Frank Beekman, Portfoliomanager EDSN: “met deze stelling willen wij aantonen in hoeverre de beloofde waarde op de verschillende niveaus daadwerkelijk succesvol gehaald zijn. Is het al volledig gerealiseerd of behoeft het aanscherping of opvolging? Kunnen de maatschappelijke baten van de gerealiseerde strategie gemaximaliseerd worden en zo ja, hoe?” Hiermee werkt de sector samen om gezamenlijk succesvol te zijn.

Bekijk ook andere artikelen van de nieuwsbrief