Disclaimer

Juridische informatie
Alhoewel Energie Data Services Nederland(hierna te noemen EDSN) getracht heeft om de op de EDSN website verstrekte informatie zo volledig en accuraat mogelijk weer te geven, aanvaardt EDSN geen verantwoordelijkheid voor de juistheid daarvan. Alle informatie op de website van EDSN heeft een informatief karakter. EDSN en/of haar (toe)leveranciers garanderen niet de juistheid, toepasselijkheid, betrouwbaarheid, tijdigheid of nauwkeurigheid van de informatie en de software die beschikbaar is op de website. Alle informatie en software worden geleverd “zoals deze is” en zonder enige garantie. EDSN en/of haar (toe)leveranciers accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor enige vorm van schade naar aanleiding van het gebruik van de website of de informatie die op de website beschikbaar is, inclusief schade als gevolg van het verlies van gegevens, omzet en/of winst, als gevolg van of op welke manier dan ook gerelateerd aan het gebruik of het (dis)functioneren van deze website. Iedere vorm van transactie die gedaan wordt door middel van de EDSN website of die gebaseerd is op de inhoud van de website is geheel voor rekening en risico van de gebruiker/bezoeker van de website.

Alle rechten zijn voorbehouden aan EDSN. De inhoud van deze website en de informatie eraan gerelateerd is auteursrechtelijk beschermd en mag op geen enkele manier worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, elektronisch of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van EDSN. Het is bezoekers van de website van EDSN niet toegestaan om informatie en materialen op deze website, dan wel afgeleide werken daarvan, te wijzigen, te distribueren, openbaar te maken, te verveelvoudigen, te versturen en aan te wenden voor publieke en commerciële doeleinden.