Privacyverklaring

EDSN verwerkt persoonsgegevens zoals bedoeld in Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).
Laatst aangepast op 14 februari 2023

Wie is EDSN?

EDSN is de IT-partner van de landelijke en regionale netbeheerders en levert datadiensten voor alle energiepartners in de energiemarkt. EDSN zorgt voor optimale facilitering van marktprocessen en data uitwisseling voor landelijke en regionale netbeheerders, energieleveranciers, programmaverantwoordelijken, meetverantwoordelijken en overige dienstenaanbieders. De regionale netbeheerders zijn gezamenlijk eigenaar van EDSN.

Reikwijdte van deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring betreft de verwerking van persoonsgegevens door EDSN in haar rol als verwerker voor de regionale netbeheerders, en tevens in haar rol als verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens via deze website.

Hoe kan ik contact opnemen met EDSN?

Je kunt contact met ons opnemen via [email protected] of telefonisch via 033-422 46 20. Onze servicedesk neemt je vraag in behandeling. Ons bezoekadres is:
Energie Data Services Nederland (EDSN) B.V.
Van Asch van Wijckstraat 55
3811 LP Amersfoort
KvK-nummer: 39098825

Welke persoonsgegevens verwerkt EDSN?

1. Persoonsgegevens in de centrale applicaties van de energiemarkt

Namens de netbeheerders beheren en ontwikkelen wij applicaties voor de Nederlandse energiemarkt. Op basis van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) acteren wij als verwerker van (persoons)gegevens in opdracht van de regionale netbeheerders. De netbeheerders beslissen welke persoonsgegevens worden verwerkt, voor welk doel en op welke manier. Wij hebben hier geen zeggenschap over.
De (persoons)gegevens die wij verwerken zijn bedoeld voor het faciliteren van de vrije energiemarkt. Dit zijn bijvoorbeeld gegevens over jouw energie-aansluiting en de daaraan gerelateerde gegevens zoals het adres van de aansluiting, gegevens over het energiecontract en gegevens over het verbruik van de aansluiting.
Voor meer informatie, vragen of klachten over het verwerken van jouw persoonsgegevens met de centrale applicaties is jouw netbeheerder het aanspreekpunt. Je netbeheerder staat vermeld op je energiefactuur of op www.eancodeboek.nl.

2. Persoonsgegevens binnen EDSN
Contactformulier
Indien je contact met ons opneemt via een contactformulier, verwerken wij jouw (persoons)gegevens om contact met je te kunnen op te nemen op basis van jouw verzoek. We verwerken je naam, e-mailadres en je vraag of opmerking. Je gegevens worden bewaard zo lang het contact duurt of maximaal na één jaar verwijderd. Wij doen dit op basis van jouw toestemming.

E-mail abonnement
Bij EDSN kun je je abonneren op e-maillijsten voor:

  • Informatie over storingen en updates over de centrale applicaties voor de energiemarkt;
  • Informatie over nieuwe ontwikkelingen en services van EDSN voor de energiemarkt.

Bij het versturen van e-mail via een abonnement, verwerken wij de volgende persoonsgegevens van de geabonneerde; e-mailadres, voor- en achternaam, marktrol, organisatie en gewenste informatie over applicaties. Wij verwerken je gegevens op basis van jouw toestemming. Je hebt de mogelijkheid om je te abonneren op verschillende e-maillijsten.
Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als je geabonneerd bent op een e-maillijst en op basis van jouw toestemming. Je kunt je altijd uitschrijven van de e-maillijst. Je gegevens worden dan binnen één maand verwijderd.

mijnEDSN
Bij EDSN kun je op basis van je functie of organisatie toegang krijgen tot nodig informatie op mijnEDSN. Deze informatie is alleen toegankelijk voor medewerkers die werkzaam zijn bij een erkende marktpartij. Voor de aanvraag en het gebruik van een account bij mijnEDSN verwerken wij persoonsgegevens, zodat je toegang hebt tot de informatie op mijnEDSN. Deze persoonsgegevens worden verwerkt omdat je toegang hebt gevraagd voor mijnEDSN.  Wij verwerken de volgende persoonsgegevens; je zakelijke e-mailadres, voor- en achternaam en naam van het bedrijf of organisatie waar je werkzaam bent. Wij verwerken je persoonsgegevens zo lang als je toegang hebt tot mijnEDSN. Wanneer je jouw account stopzet, worden je persoonsgegevens binnen één maand verwijderd. 

Sollicitatie
Tijdens je sollicitatieproces bij EDSN verwerken wij jouw persoonsgegevens om een geschikte kandidaat te kunnen selecteren. Wij verwerken dan je voor- en achternaam, adres, woonplaats, je foto (als je die ons hebt gegeven), telefoonnummer, e-mailadres, gegevens over je werk, school en studieverleden op basis van jouw CV en je motivatiebrief. Wij verwerken jouw gegevens na selectie ter voorbereiding op het sluiten van een (arbeids-)overeenkomst tussen jou en EDSN. De verwerking van deze gegevens vindt plaats op basis van je je arbeidsovereenkomst.

De mogelijkheid bestaat dat er geen overeenkomst tot stand komt. Je gegevens worden uiterlijk één maand na het sollicitatieproces verwijderd, tenzij je toestemming hebt gegeven om jouw informatie langer te bewaren voor een toekomstige vacature. Dan bewaren we je gegevens maximaal 2 jaar.

 

Algemeen

Hoe gaat EDSN om met gebruik van verwerkers?
Wij kunnen een derde partij opdracht geven tot het uitvoeren van een dienst voor verwerking van persoonsgegevens. Deze derde partij is de verwerker. Met deze verwerker treffen wij de vereiste contractuele, technische en organisatorische maatregelen.

Hoe worden mijn gegevens beveiligd?
Onze infrastructuur en procedures hebben we zo ingericht dat we jouw persoonsgegevens optimaal kunnen beschermen. De maatregelen sluiten aan bij de aard van de gegevens en wat er technisch mogelijk en haalbaar is. 

Wie heeft er toegang tot mijn gegevens?
Alleen medewerkers die op basis van hun functie toegang nodig hebben kunnen jouw gegevens zien. Welke medewerkers toegang tot je gegevens krijgen, is door autorisaties en gebruikersprofielen gedefinieerd. We controleren de autorisaties en gebruikersprofielen en actualiseren deze regelmatig.

Waar worden mijn gegevens verwerkt?
Wij verwerken je persoonsgegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Indien EDSN persoonsgegevens buiten de EU laat verwerken, dan gebeurt dit volgens de regels die de EU daarvoor heeft vastgesteld. Als uitgangspunt geldt dat wij hierbij de EU Standard Contractual Clauses hanteren. Het niveau van privacybescherming is dan te vergelijken met de situatie bij gegevensverwerking binnen de EU.

Welke rechten heb ik met betrekking tot mijn persoonsgegevens?
Je mag ons vragen welke persoonsgegevens van jou worden verwerkt. Ook kun je ons vragen je gegevens te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen, bezwaar te maken tegen de verwerking of de verwerking te laten beperken. Ook kun je ons verzoeken alle persoonsgegevens die wij van je hebben, over te dragen aan jou of aan een organisatie naar keuze. Binnen de wettelijke kaders, werken wij mee aan je verzoek.

Voor gegevens m.b.t. het contactformulier kun je mailen naar [email protected], voor mijnEDSN kun je mailen naar [email protected]. Voor gegevens m.b.t. je sollicitatie, kun je contact opnemen met jouw contactpersoon tijdens het sollicitatieproces. Indien het persoonsgegevens betreft die wij in opdracht van de regionale netbeheerders verwerken kun je je vraag stellen aan je eigen netbeheerder.

Waar kan ik terecht met klachten of vragen over andere verwerkingen van mijn gegevens hoe EDSN met mijn gegevens omgaat?
Heb je een klacht of vraag over hoe EDSN met je gegevens omgaat, dan kunt altijd contact opnemen via het contactformulier op onze website of via [email protected]. Wij zullen er alles aan doen om tot een oplossing te komen. Mochten wij er samen niet uitkomen, dan kun je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Deze instantie houdt toezicht op de naleving van de AVG.