Onze missie

Energiedata voor iedereen

Samen met de netbeheerders zorgen wij voor optimale marktfacilitering en data-uitwisseling in de Nederlandse energiemarkt. Met onze datadiensten bieden wij energiepartners en hun klanten de mogelijkheid snel in te spelen op de veranderende energiemarkt met nieuwe behoeftes. Daar profiteert iedereen van.

2.849.641

Overstappers energie in 2021

16.006.388

Aansluitingen verwerkt in 2021

2.496.094.364

Totaal uitgewisselde berichten in 2021

298

Aantal marktpartijen in 2021

Wij werken aan digitalisering van de energiemarkt

Ontwerpen. Ontwikkelen. Realisatie. Digitalisering gaat over het ontwikkelen van wendbaarheid, flexibiliteit en innovatie voor de Nederlandse energiemarkt. Digitalisatie vindt plaats in elk aspect van de energieketen. Wij werken aan de IT-infrastructuur van Nederlandse energiemarkt en ontwikkelen nieuwe dataservices. Dit maakt uitwisseling van data en inzicht in opwek, levering en verbruik van energie mogelijk. We doen dit voor partijen in de energiemarkt, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren.

Bij EDSN ontwerpen, ontwikkelen en realiseren we digitale oplossingen voor verschillende aandachtsgebieden voor de energiemarkt. In deze zogenoemde waardestromen prioriteren we continu op de meest toegevoegde waarde voor de markt. Elke waardestroom heeft zo de volledige focus op dit gebied, waardoor we ook snel kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Faciliteren van de vrije energiemarkt

Binnen de waardestroom Levering werken we aan optimalisatie van de wettelijk verplichte marktprocessen. We faciliteren de data-uitwisseling tussen energiepartners die bijdragen aan de vrije energiemarkt. Hierbij kun je denken aan een situatie waarin een consument overstapt naar een andere energieleverancier of een aanpassing op een aansluiting laat uitvoeren. Deze centraal aangestuurde processen, zorgen uiteindelijk voor de juiste gegevens op factuur van de eindklant.

Voor deze processen werken we aan de wendbaarheid, flexibiliteit en verbetering van de datakwaliteit van het centrale aansluitingenregister (C-AR). Daarnaast ondersteunen we de regionale netbeheerders met de invoering van één gezamenlijke ‘klantbediening’ naar energiepartners met één centraal loket voor servicevragen. Lees meer over marktfacilitering.

Toewijzen en verrekenen van energiestromen

Binnen de waardestroom Allocatie en Reconciliatie werken we aan optimalisatie van de applicatie voor het toewijzen (alloceren) en verrekenen (reconciliëren) van energiestromen. Dit is een gezamenlijke centrale applicatie van de regionale netbeheerders. Hiermee kunnen de netbeheerders de juiste zogenoemde onbalanskosten toewijzen aan de betreffende energiepartners en het zorgt ervoor dat de energieleverancier het werkelijke verbruik op de factuur van de eindklant kan plaatsen.

In deze waardestroom werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe wijze van alloceren. Dit is nodig omdat de standaard verbruikspatronen en de groei van decentrale elektriciteitsopwekking niet meer aansluiten bij de standaard verbruiksprofielen waar netbeheerders mee werken. De markt werkt aan een verbeterde toewijzingsmethode waarbij werkelijke energievolumes op basis van kwartierwaardes uit de slimme meter worden toegewezen, ook wel slimme meter allocatie genoemd. Deze wijze van alloceren, maakt alles nauwkeuriger en creëert een goede basis voor de ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt.

Veilig datadelen met toestemming

Binnen de waardestroom Data delen werken we aan een aantal voorzieningen die het veilig delen van data binnen de energiesector mogelijk maken. Zo werken we aan:

  • Voorzieningen die vaststellen wie recht hebben op energiedata. Dat gebeurt op basis van een geïdentificeerde en geauthentiseerde persoon en bijbehorende aansluiting.
  • Voorzieningen die ‘datarechthebbenden’ in staat stellen éénmalig of doorlopend een toestemming te verlenen voor het delen van eigen energiedata aan derde partijen, doorlopende toestemmingen in te zien en/of in te trekken en daadwerkelijke uitgevoerde datadeeltransacties in te zien.
  • Een centraal dataloket voor het veilig ontsluiten van open energiedata en het afhandelen van maatwerkverzoeken op het gebied van energiedata.
netbeheer

Moderniseren van het IT-landschap

Binnen de waardestroom IT Foundation werken we aan de ontwikkeling van een wendbaar en flexibel IT-platform met een aantal generieke bouwblokken. Deze bouwblokken zorgen voor uniformiteit en standaardisatie van al onze applicaties en dataservices. Het zijn ‘managed’ oplossingen die flexibel inzetbaar zijn. Voor het ontwikkelen van moderne applicaties werken we ook met een ‘managed’ container platform en gestandaardiseerde delivery pipelines (CI/CD). De ontwikkelteams kunnen zo sneller nieuwe applicaties bouwen. Ze hoeven zich niet bezig te houden met IT infrastructuur en tooling, maar kunnen zich volledig richten op de business functionaliteit.

Voor de optimalisatie van data-uitwisseling werken we in deze waardestroom ook aan een centrale ‘data backbone’ gebaseerd op events streaming (op Apache Kafka platform). Data kan zo op een eenvoudige en veilige manier worden uitgewisseld tussen de centrale applicatie en decentrale applicaties bij externe partijen. Dit doen we met een moderne API-gateway en een centrale Identity & Access voorziening met alle zorg voor dataveiligheid.

Collecteren en bewerken van meetdata

Binnen de waardestroom Meetdata werken we aan het tijdig en volledig beschikbaar stellen van kwalitatief goede meetreeksen (o.a. slimme meter data) voor dataservices en wettelijk verplichte marktprocessen. Een voorbeeld hiervan is het ophalen en beschikbaar stellen van meetdata op verzoek van eindklanten van energieleveranciers om inzicht te krijgen in het verloop van het energieverbruik.

Ook het verzamelen van slimme meterdata voor geaggregeerde data voor toewijzing (allocatie) van energiestromen is een voorbeeld hiervan. Daarnaast werken we aan de bouw van een centraal meetregister waarin gegevens altijd beschikbaar, actueel en uitwisselbaar zijn. We bouwen dit register zo, dat het altijd gemakkelijk uit te breiden is aan nieuwe behoeftes.

Inzicht in het elektriciteitssysteem

Binnen de waardestroom System Operations is een centraal register gebouwd voor registratie en onderling uitwisselen van data over installaties die elektriciteit produceren (zonnepanelen), opslaan (batterijen) of verbruiken (fabrieken). Gelet op de groei van duurzame, decentrale elektriciteitsopwekking en veranderende verbruikspatronen, is een goed inzicht in het totale Nederlandse elektriciteitssysteem noodzakelijk.

Netbeheerders kunnen zo energiestromen beter voorspellen en het elektriciteitsnetwerk efficiënter gebruiken. Ook kunnen deze gegevens (geaggregeerd) worden gebruikt voor allerlei studies/initiatieven voor de energietransitie. Dit register wordt continu doorontwikkeld op basis van nieuwe wensen.

Betere verdeling transportcapaciteit

In opdracht van GOPACS draagt de waardestroom Congestiemanagement bij aan het beter verdelen van de beperkte transportcapaciteit. GOPACS is een platform waarmee de netbeheerders samen met de marktpartijen en grootverbruikers proberen congestie (tekort aan transportcapaciteit) in het elektriciteitsnet te verminderen.

We maken het mogelijk dat partijen met een aansluiting in een congestiegebied een koop- of verkooporder kunnen plaatsen op een aangesloten energiehandelsplatform (redispatchbieding).

Ook faciliteren we het afroepen van een overeenkomst tussen de netbeheerder en partijen met een aansluiting in een congestiegebied, waarbij de gevraagde transportcapaciteit kan worden beperkt als de netbeheerder daarom vraagt (capaciteitslimiet). Daarbij verifiëren we of de aangeboden en afgeroepen flexibiliteit ook daadwerkelijke geleverd is, zodat waar nodig een verrekening door de netbeheerder kan plaatsvinden.

congestie

Onze dataservices

Energiedata voor iedereen

Wij bieden digitale services voor de Nederlandse energiemarkt. Wij maken inzicht in opwek, levering en verbruik van energie mogelijk. Dit doen we voor partijen in de energiemarkt, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren. We ontwikkelen dataservices voor partijen met een wettelijke verplichte rol in de energiemarkt. Om de markt goed te kunnen blijven faciliteren ontwikkelen we steeds meer nieuwe dataservices die wenselijk zijn bij de energietransitie en verdere verduurzaming mogelijk maken.

Marktpartijen

Partnersinenergie.nl is hét portaal voor alle partners in marktfacilitering.

Lees meer

Consumenten

Voor consumentenvragen wijzen we je graag naar het juiste punt.

Lees meer
ean-codeboek