Onze energiepartners

Samen bouwen aan de energiemarkt van de toekomst!

EDSN is de IT partner van de landelijke en regionale netbeheerders en beheert en ontwikkelt dataservices voor alle energiepartners in de energiemarkt. EDSN maakt uitwisseling van data tussen  energiepartners mogelijk. In opdracht van de netbeheerders en MFFBAS werkt EDSN aan verdere digitalisering van de Nederlandse energiemarkt.  

Op dit moment is het wettelijk vastgelegd welke partijen data mogen uitwisselen, dit noemen we ook wel marktrollen. Dit zijn de netbeheerders (landelijke en regionaal), energieleveranciers, programmaverantwoordelijken en meetverantwoordelijken. Daarnaast zijn er ook nog overige dienstenaanbieders, die geen rol hebben in de marktfacilitering, maar wel gecertificeerd zijn om meterstanden uit te lezen via de netbeheerder na toestemming van de eindgebruiker. Met de komst van de nieuwe Energiewet wordt het ook voor andere nieuwe partijen mogelijk om toe te treden tot de energiemarkt.


De nieuwe Energiewet

De bestaande regels en het stelsel voor toegang en uitwisseling van energiedata vragen om hervorming van gegevensuitwisseling, omdat met toegang tot hoogwaardige data een stabiel energienet kan worden gegarandeerd door de beschikbare energie optimaal te benutten. Op dit moment wordt gewerkt aan een nieuwe Energiewet (verwachting 2025). Met vertegenwoordigers uit de energiemarkt wordt een toekomstbestendig concept voor uitwisseling van energiedata in de vorm van het Afsprakenstelsel Energiedata uitgewerkt. Dit afsprakenstelsel is de concrete uitwerking van de Energiewet en stelt de energiemarkt open voor andere nieuwe toetreders die op basis van data nieuwe diensten voor de eindklant kunnen aanbieden.  

Voor de vaststelling en uitvoering van het Afsprakenstelsel zijn per 1 april 2022 twee nieuwe organisaties gestart: het Marktfaciliteringsforum (MFF) en de Beheerder van het Afsprakenstelsel (BAS). MFF faciliteert een breed overlegforum van deelnemers in de energiemarkt. Hier worden besluiten genomen en wordt het Afsprakenstelsel vastgesteld. BAS voert de besluiten uit en beheert het vastgestelde afsprakenstelsel. De nieuwe organisaties hebben per eind maart 2022 de werkzaamheden van het NEDU overgenomen.

Samen onder één dak

Om samen de energiemarkt goed te kunnen faciliteren werken EDSN, MFFBAS en de programma regieorganisatie van de netbeheerders (PRO) sinds juli 2022 samen in één kantoor in Amersfoort.

Samen bouwen aan de energiemarkt van de toekomst!   

     

    OPDRACHTGEVERS EN KETENPARTNERS

    WIL JE MEER WETEN OVER ONZE DIENSTVERLENING?