Waar werken we aan

“Bij EDSN werk ik samen met mijn collega’s en onze IT-partners aan nieuwe, uitdagende initiatieven voor de energiemarkt. Van deze dynamiek krijg ik veel energie!”
Yun Wu, Senior Business Analist

Werken aan de IT-infrastructuur en datadiensten voor de energiemarkt

De energiemarkt is volop in beweging. De energietransitie en digitalisering van de samenleving zorgen voor veranderingen in het energielandschap. Data speelt hierin een steeds belangrijkere rol. In opdracht van de netbeheerders faciliteert EDSN de vrije energiemarkt in transitie. Hierbij werken we namens de netbeheerders continu aan verdere optimalisatie van bestaande (data)diensten en ontwikkelen we nieuwe diensten wanneer de markt hierom vraagt. De behoeftes in de markt veranderen snel. Om hier snel op in te kunnen spelen is een wendbare organisatie en IT-landschap cruciaal.

Bij EDSN kennen we zes aandachtsgebieden waarin we waarde toevoegen voor de energiemarkt. Per aandachtsgebied hebben we de volledige focus op dat gebied en waardoor we snel kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.

Faciliteren van de vrije energiemarkt

Om de vrije energiemarkt optimaal te laten functioneren bestaat binnen de energiemarkt een set aan gereguleerde marktprocessen. Voor deze processen faciliteren wij de benodigde gegevensuitwisseling tussen marktpartijen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan de situatie waarin een consument of andere eindklant overstapt naar een andere energieleverancier of een aanpassing op de aansluiting laat uitvoeren. De centraal gecoördineerde data-uitwisseling op basis van uniforme processen en gestandaardiseerde berichten zorgt ervoor dat de eindklant uiteindelijk een juiste energiefactuur ontvangt.

Binnen dit aandachtsgebied werken we continu aan het verder optimaliseren van de gereguleeerde markprocessen. Zo verbeteren we de datakwaliteit van het centrale register voor aansluitingen en optimaliseren we het centrale loket ‘Partners in Energie’ waar marktpartijen terecht kunnen met service gerelateerde vragen. Hiermee ontzorgen we de netbeheerders voor al hun marktgerelateerde service vragen. Hierbij maken we steeds meer gebruik van wendbare cloudoplossingen, waardoor we snel kunnen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en behoeftes vanuit de markt.

Toewijzen en verrekenen van energiestromen

De regionale netbeheerders hebben sinds kort een gezamenlijke centrale applicatie voor het uniform toewijzen (alloceren) en verrekenen (reconciliëren) van energiestromen. Hiermee worden de juiste onbalanskosten toegewezen aan ‘balance responsible parties’ en ontvangt de eindklant een correcte factuur voor het werkelijke verbruik. Met deze centrale applicatie kunnen regionale netbeheerders kostenefficiënter en sneller inspelen nieuwe ontwikkelingen. EDSN beheert de applicatie en zorgt voor de benodigde doorontwikkeling op basis van nieuwe behoeftes vanuit de markt.

Een van die nieuwe behoeftes is een nieuwe wijze van alloceren. Het toewijzen van energiestromen gebeurt nu deels op basis van standaard gebruikersprofielen. Door de groei van decentrale elektriciteitsopwekking en veranderende verbruikspatronen sluiten deze standaardprofielen steeds slechter aan bij de werkelijkheid. De te verrekenen volumes en risico’s in het toewijzingsproces worden steeds groter. De energiesector werkt op dit moment aan een verbeterde toewijzingsmethodiek waarbij energievolumes worden berekend volgens een zo zuiver mogelijke afspiegeling van de werkelijkheid. Dit gebeurt door het toewijzen van werkelijke energievolumes op basis van kwartierwaardes uit de slimme meter, ook wel slimme meter allocatie genoemd. Deze nieuwe manier van alloceren reduceert de tijdsduur en de financiële risico’s rondom het toewijzingsproces en creëert een basis voor de ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt.

Veilig delen van data

Binnen dit aandachtsgebied werken we aan pilots voor het veilig, tijdig en onder gelijke condities delen van data tussen marktpartijen en consumenten of andere eindklanten. De eindklant houdt hierbij altijd de controle over zijn eigen data. Wij ontwikkelen de diensten altijd volgens de geldende richtlijnen voor privacy en security. Enkele datadiensten waar we nu aan werken, zijn:

Generieke toestemmingsvoorziening

We werken aan een laagdrempelige, toekomstbestendige oplossing om data-uitwisseling mogelijk te maken op basis van toestemming van de eindklant (particulieren en bedrijven). Op basis van de beschikbare data kunnen marktpartijen nieuwe diensten ontwikkelen. Het is een open stelsel, waarbij de eindgebruiker centraal staat. Deze applicatie geeft de eindgebruiker inzage in zijn/haar gegeven toestemmingen, welke partij wat heeft opgevraagd en aan wie welke informatie is verstrekt. Ieder bedrijf mag hiervan gebruik maken; van energieprijsvergelijkers tot de bakker op de hoek. Aansluiten op en gebruik maken van de toestemmingsapplicatie wordt eenvoudig en laagdrempelig.

Data delen met dienstenaanbieders

In samenwerking met meerdere Energieprijsvergelijkers zijn succesvolle pilots uitgevoerd voor het verkrijgen van een accuratere prijsvergelijking gebaseerd op actuele gebruiksgegevens van de betreffende energieaansluiting. Deze gegevens kunnen alleen door de dienstenaanbieder worden gebruikt met expliciete toestemming van de eindklant. Op basis van de resultaten van deze pilots werken we nu aan de realisatie om data onder gelijke condities aan te bieden aan alle aanbieders van dergelijke diensten.

Datadiensten voor andere sectoren

Ook zijn er sinds kort ontwikkelingen om gegevens te delen met andere sectoren. Met Hypotheken Data Netwerk (HDN) werken we aan een pilot om energiedata (zoals verbruiksgegevens) op basis van expliciete toestemming van de eindklant te kunnen delen met financiële dienstverleners. Op basis van deze gegevens kunnen proposities rondom ‘groene leningen’ worden ontwikkeld voor het verduurzamen van bestaande woningen.

Inzicht in calorische waarde van gas

Voor klanten met een gasaansluiting is het nu mogelijk om zelf de calorische waarde van gas in te zien via mijnenergiedata.nl/calorische-gaswaarden. Die waarde is van belang omdat klanten niet betalen voor de hoeveelheid gas, maar voor de hoeveelheid energie. Die wordt naast de hoeveelheid m3 ook bepaald door de calorische waarde van het gas. Die waarde verschilt per netgebied en periode. Via deze website kunnen klanten gegevens downloaden en gebruiken om de hoeveelheid energie op de factuur te controleren.

Collecteren en bewerken van meetdata

In dit aandachtsgebied werken we aan het tijdig en volledig beschikbaar stellen van kwalitatief goede meetreeksen (o.a. slimme meter data) voor energiediensten en gereguleerde marktprocessen. Een voorbeeld hiervan is het collecteren en beschikbaar stellen van meetdata op basis waarvan energieleveranciers hun eindklanten inzicht verschaffen in het verloop van hun energieverbruik. Een ander voorbeeld is het op een schaalbare wijze verzamelen van slimme meter data en bewerken tot geaggregeerde input voor een betere toewijzing (allocatie) van energiestromen. Tenslotte zijn we binnen dit aandachtsgebied bezig met de realisatie van een centraal meterregister waarin de gegevens altijd beschikbaar, actueel en uitwisselbaar zijn. We realiseren dit zo, dat de inhoud van het register altijd gemakkelijk is uit te breiden en aan te passen op toekomstige nieuwe wensen.​

Verkrijgen van inzicht in het elektriciteitssysteem

Gelet op de groei van het aandeel in duurzame, decentrale elektriciteitsopwekking en veranderende verbruikspatronen, wordt een goed inzicht in het totale Nederlandse elektriciteitssysteem steeds belangrijker. EDSN heeft een nieuw, centraal register ontwikkeld voor de registratie en onderlinge uitwisseling van structurele gegevens over installaties die elektriciteit produceren (zoals zonnepanelen), opslaan (zoals batterijen) of verbruiken (zoals een fabriek). Op basis van deze gegevens kunnen netbeheerders energiestromen beter voorspellen en efficiënter gebruik maken van het elektriciteitsnetwerk. Ook kunnen deze gegevens (op geaggregeerd niveau) worden gebruikt voor allerlei studies/initiatieven ten behoeve van de energietransitie. Dit register wordt continu doorontwikkeld afgestemd op de behoeftes van de energiemarkt.

Moderniseren van het IT-landschap

Voor het ontwikkelen van moderne toekomstbestendige applicaties en datadiensten hebben we een wendbaar IT-platform ontwikkeld met een aantal generieke IT-bouwblokken. Deze bouwblokken vormen de basis waarmee de nieuwe wensen van de energiemarkt en netbeheerders versneld gerealiseerd kunnen worden. Deze bouwblokken zijn ‘managed’ oplossingen die flexibel inzetbaar zijn. Ze zorgen voor uniformiteit en standaardisatie van applicaties en datadiensten. Voor het ontwikkelen van moderne applicaties beschikken we ook over een ‘managed’ container platform en gestandaardiseerde delivery pipelines (CI/CD). Met deze bouwblokken kunnen ontwikkelteams zich volledig snel en zelfstandig richten op business functionaliteit en hoeven zich niet bezig te houden met IT infrastructuur en tooling. Om de productiviteit van ontwikkelteams te verhogen, beheerlast van applicaties te verminderen en wendbaarheid te verhogen, blijven we bouwen aan dergelijke innovatieve bouwblokken.

Voor de optimalisatie van data uitwisseling werken we aan een centrale data backbone gebaseerd op events streaming (op Apache Kafka platform). Zo kunnen data eenvoudig tussen centrale en decentrale applicaties bij externe partijen worden uitgewisseld. Daarnaast werken we aan een moderne API-gateway en een centrale Identity & Access voorziening waarmee data op een veilige manier beschikbaar gesteld kan worden aan externe partijen en applicaties.

Sectorrelease

Jaarlijks bepaalt de Nederlandse energiesector een pakket van sector brede wijzigingen van marktafspraken. Deze wijzigingen kunnen het gevolg zijn van nieuwe wet- en regelgeving in de energiesector of ontstaan zijn vanuit een behoefte naar een nieuwe of gewijzigde functionaliteit. Dit jaarlijkse pakket van aanpassingen heet ‘Sectorrelease’. Een substantieel aantal van deze wijzigingen wordt door EDSN in de centraal beheerde systemen van de Nederlandse energiemarkt getest en gerealiseerd.