Wij werken aan digitalisering van de energiemarkt

Ontwerpen. Ontwikkelen. Realisatie. Digitalisering gaat over het ontwikkelen van wendbaarheid, flexibiliteit en innovatie voor de Nederlandse energiemarkt. Digitalisatie vindt plaats in elk aspect van de energieketen. Wij werken aan de IT-infrastructuur van Nederlandse energiemarkt en ontwikkelen nieuwe data services. Dit maakt uitwisseling van data en inzicht in opwek, levering en verbruik van energie mogelijk. We doen dit voor partijen in de energiemarkt, voor consumenten en voor partijen uit andere sectoren.

Bij EDSN ontwerpen, ontwikkelen en realiseren we digitale oplossingen voor verschillende aandachtsgebieden voor de energiemarkt. In deze zogenoemde waardestromen prioriteren we continu op de meest toegevoegde waarde voor de markt. Elke waardestroom heeft zo de volledige focus op dit gebied, waardoor we ook snel kunnen anticiperen op nieuwe ontwikkelingen.


Faciliteren van de vrije energiemarkt

Binnen de waardestroom Levering werken we aan optimalisatie van de wettelijk verplichte marktprocessen. We faciliteren de data-uitwisseling tussen energiepartners die bijdragen aan de vrije energiemarkt. Hierbij kun je denken aan een situatie waarin een consument overstapt naar een andere energieleverancier of een aanpassing op een aansluiting laat uitvoeren. Deze centraal aangestuurde processen, zorgen uiteindelijk voor de juiste gegevens op factuur van de eindklant.

Voor deze processen werken aan de wendbaarheid, flexibiliteit en verbetering van de datakwaliteit van het centrale aansluitingenregister (C-AR). Daarnaast ondersteunen we de regionale netbeheerders met de invoering van één gezamenlijke ‘klantbediening’ naar energiepartners met één centraal loket voor servicevragen. Voor alle diensten maken we steeds meer gebruik van wendbare cloudoplossingen.


Toewijzen en verrekenen van energiestromen

Binnen de waardestroom Allocatie en Reconciliatie werken we aan optimalisatie van de applicatie voor het toewijzen (alloceren) en verrekenen (reconciliëren) van energiestromen. Dit is een gezamenlijke centrale applicatie van de regionale netbeheerders. Hiermee kunnen de netbeheerders de juiste zogenoemde onbalanskosten toewijzen aan de betreffende energiepartners en het zorgt ervoor dat de energieleverancier het werkelijke verbruik op de factuur van de eindklant kan plaatsen.

In deze waardestroom werken we aan de ontwikkeling van een nieuwe wijze van alloceren. Dit is nodig omdat de standaard verbruikspatronen en de groei van decentrale elektriciteitsopwekking niet meer aansluiten bij de standaard verbruiksprofielen waar netbeheerders mee werken. De markt werkt aan een verbeterde toewijzingsmethode waarbij werkelijke energievolumes op basis van kwartierwaardes uit de slimme meter worden toegewezen, ook wel slimme meter allocatie genoemd. Deze wijze van alloceren, maakt alles nauwkeuriger en creëert een goede basis voor de ontwikkeling van een flexibiliteitsmarkt.


  Veilig datadelen met toestemming van de eindklant

  Binnen de waardestroom Data Delen werken we aan pilots voor het veilig, tijdig en onder gelijke condities delen van data tussen energiepartners en consumenten of andere eindklanten. Dit altijd op basis van expliciete toestemming van de eindklant, die altijd de controle houdt over zijn eigen data. Deze pilots ontwikkelen we allemaal volgens de geldende richtlijnen voor privacy en security. Enkele voorbeelden van de pilots zijn:

  · Een toestemmingsapplicatie voor alle organisaties waarmee de eindklant toestemming kan geven voor inzage in zijn data en inzicht heeft in aan wie data beschikbaar wordt gesteld.

  · Een applicatie voor het delen van data met bijvoorbeeld energieprijsvergelijkers voor het verkrijgen van een actuele gebruiksgegevens om een prijsvergelijking voor de eindklant te kunnen tonen.

  · Een applicatie voor data-uitwisseling met een andere sector zoals een financiële dienstverlener die op basis van het energieverbruik van de eindklant producten kunnen aanbieden rondom ‘groene leningen’ die het verduurzamen van bestaande woningen stimuleren.

  · Een applicatie waarbij eindklanten zelf inzicht hebben in de calorische waarde van gas en zo de hoeveelheid verbruikte energie op de factuur kunnen controleren.

    


   Collecteren en bewerken van meetdata

   Binnen de waardestroom Meetdata werken we aan het tijdig en volledig beschikbaar stellen van kwalitatief goede meetreeksen (o.a. slimme meter data) voor dataservices en wettelijk verplichte marktprocessen. Een voorbeeld hiervan is het ophalen en beschikbaar stellen van meetdata op verzoek van eindklanten van energieleveranciers om inzicht te krijgen in het verloop van het energieverbruik.

   Ook het verzamelen van slimme meterdata voor geaggregeerde data voor toewijzing (allocatie) van energiestromen is een voorbeeld hiervan. Daarnaast werken we aan de bouw van een centraal meetregister waarin gegevens altijd beschikbaar, actueel en uitwisselbaar zijn. We bouwen dit register zo, dat het altijd gemakkelijk uit te breiden is aan nieuwe behoeftes.


    Moderniseren van het IT-landschap

    Binnen de waardestroom IT Foundation werken we aan de ontwikkeling van een wendbaar en flexibel IT-platform met een aantal generieke bouwblokken. Deze bouwblokken zorgen voor uniformiteit en standaardisatie van al onze applicaties en dataservices. Het zijn ‘managed’ oplossingen die flexibel inzetbaar zijn. Voor het ontwikkelen van moderne applicaties werken we ook met een ‘managed’ container platform en gestandaardiseerde delivery pipelines (CI/CD). De ontwikkelteams kunnen zo sneller nieuwe applicaties bouwen. Ze hoeven zich niet bezig te houden met IT infrastructuur en tooling, maar kunnen zich volledig richten op de business functionaliteit.

    Voor de optimalisatie van data-uitwisseling werken we in deze waardestroom ook aan een centrale ‘data backbone’ gebaseerd op events streaming (op Apache Kafka platform). Data kan zo op een eenvoudige en veilige manier worden uitgewisseld tussen de centrale applicatie en decentrale applicaties bij externe partijen. Dit doen we met een moderne API-gateway en een centrale Identity & Access voorziening met alle zorg voor dataveiligheid


    Inzicht in het elektriciteitssysteem

    Binnen de waardestroom System Operations is een nieuw centraal register gebouwd voor registratie en onderling uitwisselen van data over installaties die elektriciteit produceren (zonnepanelen), opslaan (batterijen) of verbruiken (fabrieken). Gelet op de groei van duurzame, decentrale elektriciteitsopwekking en veranderende verbruikspatronen, is een goed inzicht in het totale Nederlandse elektriciteitssysteem noodzakelijk.

    Netbeheerders kunnen zo energiestromen beter voorspellen en het elektriciteitsnetwerk efficiënter gebruiken. Ook kunnen deze gegevens (geaggregeerd) worden gebruikt voor allerlei studies/initiatieven voor de energietransitie. Dit register wordt continu doorontwikkeld op basis van nieuwe wensen.