Waar werken we aan in PI 23.3?

Op 28 en 29 juni 2023 vond de Program Increment (PI) Planning voor het derde kwartaal plaats. Waar werken we bij EDSN het komende kwartaal aan?

We nemen je mee in dit verslag met een update per waardestroom. En bekijk de video hiernaast, waarin een aantal collega’s vertellen over hun werkzaamheden en Nienke Homan, voorzitter van de Raad van Commissarissen van EDSN, haar visie deelt.

Levering

Vanuit de waardestroom Levering zal de focus onder andere komen te liggen op Allocatie 2.0, Tranche 3, te weten het beschikbaar stellen van het Verzamel Verreken Verzoek (IC252), zodat in het volgende kwartaal ARM daarop kan aansluiten. Het tweede speerpunt is het vernieuwen van het themaportaal PartnersinEnergie.nl voor wat betreft contentmanagement. Daarnaast komt er een nieuw ontwerp waarmee we het corporate gedeelte in kunnen zetten om een centraal sector platform te worden. Dit sluit aan op de ambities van de klantbedieningsstrategie. Daarbij ligt de focus op content en communicatie op het gebied van congestiemanagement. Ook wordt er verder gewerkt aan de Preferente Partij Administratie (IC250) t.b.v. Leveringszekerheid met als doel deze in het volgende kwartaal naar productie te kunnen brengen. 

Vanuit C-AR ALM willen we de Strangler Fig live gaan zetten, waarna diverse PUD-services via het nieuwe landschap gerouteerd kunnen worden. Ook wordt het CER omgehangen naar het nieuwe landschap en werken we toe naar het definitief maken van de verschillende nieuwe registers. Met deze nieuwe registers willen we volgend kwartaal kunnen starten met het faciliteren van de verschillende Waterstof-pilots in Nederland. Een belangrijke stap op het gebied van Marktpartijregistratie is dat we de automatische synchronisatie tussen het MPR en de achterkant van PartnersinEnergie (Dynamics) realiseren. Dit is voorwaardelijk voor de Preferente Partij registratie (IC250), maar gaat het ook mogelijk maken dat we marktpartijen veel meer gemak en controle geven over hun eigen data op het gebied van marktpartij en contactpersonen. Als laatste gaan we aan de slag met klantreizen om een gerichte verbeteringen inzichtelijk te krijgen die we in een volgend kwartaal kunnen realiseren. 

Vanuit de operatie gaan we voor Stedin een bulk-mutatie op het meternummer doorvoeren en willen we een nieuwe update op BAG-ID gaan doorvoeren op alle aansluitingen in het C-AR. De meetketenpiek is ook weer begonnen. Daar vindt extra dijkbewaking plaats en aan het eind van het kwartaal staat een uitwijktest op het C-AR/ALM-landschap gepland. Daarnaast bieden we ondersteuning voor Meetverantwoordelijke partijen die al met de non-conformiteit-API aan de slag willen gaan om al dit kwartaal non-conformiteit-registraties in bulk te verwelkomen.

Als laatste besteden we tijd aan de stabiliteit van het platform PartnersinEnergie om releaseproblemen, die we in het eerste half jaar hadden, structureel te voorkomen en beheer sterker in te richten binnen het team. 

System Operations

Binnen de waardestroom System Operations wordt in Q3 verder gewerkt aan basisfunctionaliteit om het beheer en ontsluiting te faciliteren van structurele data van objecten/installaties in het elektriciteitsnet in het centrale installatieregister CERES (Centrale Registratie Systeemelementen). 

Netcongestie: Routekaart Energieopslag
De invoeding van duurzame opwekinstallaties (zon en wind) op het net steeds vaker tot netcongestie (fysieke netcapaciteit is niet voldoende voor de transportvraag van alle elektriciteit). Daarom is zeer recent de Routekaart Energieopslag door het Ministerie van EZK gepubliceerd, die de benodigde acties beschrijft om energieopslag te bevorderen in het kader van congestieproblematiek en als onderdeel van het toekomstige energiesysteem.  

In dit kader is, na afronding van de beheerfunctionaliteit voor opwek- c.q. productie-installaties, in Q2 een start gemaakt met de realisatie van registratiefunctionaliteit voor netbeheerders in een Centrale GUI om (structurele data van) kleine energieopslageenheden (Type A: 0,8 kW – 1 MW) te beheren en te ontsluiten. 

In Q3 gaan we verder met het complementeren van beheerfunctionaliteit (raadplegen, wijzigen, verwijderen) van kleinere energieopslageenheden Type A in de Centrale GUI voor netbeheerders. Daarnaast wordt het ontsluiten van energieopslageenheden Type A via een API voor de netbeheerder ontwikkeld, zodat zij de structurele data-attributen ook intern in hun systemen en processen kunnen aanwenden.  

Congestiemanagement

Vanuit Congestiemanagement stomen we na de succesvolle koppeling met EPEX Spot, als tweede handelsplatform op GOPACS in Q2, gestaag door. Begin Q3 zorgen we dat de GOPACS-applicatie klaar is om ook de instap van de regionale netbeheerders op EPEX Spot te ondersteunen. Hiermee vergroten we de liquiditeit op de congestiemarkt en verkleinen we de afhankelijkheid van een enkel handelsplatform voor het oplossen van de congestieproblemen van de netbeheerders. Voor onze infrastructuur, getrokken door team Reactor, is Q3 belangrijk omdat we (eindelijk) het laatste deel van de applicatie naar AWS gaan migreren. Hiermee ronden we dit traject af, en kunnen we beter voldoen aan de eisen die onze gebruikers stellen aan veiligheid en beschikbaarheid. Er wordt komend kwartaal gewerkt aan het koppelen van het biedportaal van TenneT (RESIN) aan GOPACS. Via deze zogenaamde ROP-orders ontsluiten we de vrije capaciteit van aansluitingen >60MW op ons platform. We streven er naar eind van het jaar met TenneT live te gaan.   

Daarnaast wordt er gewerkt aan een herinrichting van belangrijke stukken van de applicatie om deze geschikter te maken voor werken met meerdere handelsplatformen en producten (redispatch én capaciteitsbeperkende contracten). Hiermee lossen we ook meteen veel ‘gebruikersleed’ op. 

Ook werken we aan het grondig verbeteren van de applicatie, om cross-platform activatie mogelijk te maken rond einde van dit jaar. Met deze verbetering kunnen we straks orders van verschillende handelsplatformen flexibeler met elkaar combineren om tot een zo efficiënt mogelijke oplossing voor congestieproblemen te komen. Tevens is cross-platform activatie een belangrijke vereiste voor het vergroten van het gebruik van GOPACS door TenneT en voor het ontwikkelen van een directe ingang voor biedingen op GOPACS volgend jaar. 

Allocatie & Reconciliatie

De focus van A&R ligt de komende PI op het live brengen van de cSMA Enabler. In het begin van de PI vindt nog de RNB acceptatietest plaats en op 2 september zal deze oplossing live gaan. Met deze oplossing werken we samen met MDK en spelen we in op het groeiend aantal iSMA aansluitingen en de toekomstige Collectieve Slimme Meter Allocatie (cSMA) die onderdeel is van de energiewet. Samen met de cSMA Enabler zal ook de Nieuwe Netverlies Allocatie Methode (NNAM) technisch live gaan. In deze PI ronden we de laatste punten af. De nieuwe allocatiemethode voor netverliezen leidt tot een meer accurate en meer actuele allocatie van het netverlies, waarbij de financiële impact van de netverliezen rechtvaardig wordt verdeeld. De methode zal, vanwege de afspraken met de sector, functioneel live gaan per 1-1-2024. 

Een andere doelstelling van A&R voor de komende PI is het vergroten van de stabiliteit van de C-ARM applicatie en het onderzoeken van moderniseringskansen. Bij de stabiliteit gaat het om het (nog) volwassener maken van C-ARM. Dit doen we o.a. door slimme procesverbeteringen door te voeren en door het opruimen van technical en/of functional debt. Bij het onderzoeken van moderniseringskansen onderzoeken we aan de hand van hypothesen waar voor o.a. Allocatie 2.0 Tranche 3 mogelijkheden liggen om bij de realisatie van functionaliteiten uit deze tranche gebruik te maken van bouwblokken uit het IT Foundation Platform.  

Naast de genoemde doelstelling lopen er nog meer initiatieven. Zo hebben we aan het begin van de PI de koppeling met CODE en met GOPACS op de planning staan. Ook werken we aan de uitbreiding van de analysemogelijkheden door o.a. de realisatie van de mogelijkheid tot Ad-hoc inzichten en de realisatie van een pivot rapport t.b.v. Reconciliatie. 

Meetdataketen

Binnen de waardestroom Meetdataketen hebben we twee belangrijke doelen dit increment. Het eerste is valideren of een technische aanpassing in de collectie en verwerking van dagstanden tot een verbetering leidt. Met andere woorden, een hoge score op valide ‘First-Time-Right’ verzoeken en een zo hoog mogelijke vulgraad van dagstanden voor het product 24 maandendagstanden. Het tweede doel is een succesvolle go live van het Centraal-Meetdataplatform (C-MP) in september. Na de release gebruikt de energiesector nauwkeuriger volumes in het allocatieproces. De ‘gaten’ in een slimme meterstanden reeks worden gerepareerd door extrapolatie en interpolatie toe te passen. Voor de netbeheerder zijn in het C-MP schermen gebouwd om dit nieuwe proces te monitoren en bij te sturen.  

Daarnaast zijn we vanuit de Business Solution Meetdata Management bezig zo goed mogelijk aan de doelarchitectuur te voldoen, zodat we ook in de toekomst betrouwbaar en wendbaar kunnen blijven. 

Data Delen

Bij Data Delen gaan we halverwege deze PI live met de toestemmingvoorziening. We zetten er daarna vol op in om partijen aan te sluiten. We beginnen met de partijen, voornamelijk prijsvergelijkers, die ook al gebruik maken van onze huidige dienst ‘Delen Energiedata’. Ondertussen bouwt het team door aan nieuwe functionaliteit ‘doorlopende toestemmingen’ zodat we daar volgende PI ook usercases mee kunnen ondersteunen. Met de aanpassingen die we afgelopen tijd hebben gedaan en die deze PI worden afgerond, zetten we een goede basis neer waar we op verder kunnen bouwen. 

Wil jij hier ook aan bijdragen?

Werk mee aan een duurzame toekomst

Hier bén je het kloppende hart van de energietransitie. Expert op het gebied van datadiensten. Scherp, vakkundig en klantgericht. Dat is hoe wij het doen. Samen bouwen aan iets dat niemand kent, maar iedereen mee te maken heeft. Meer uitdaging vind je nergens.

EDSN. Werk vol energie!

Bekijk onze vacatures
werken bij edsn